Gulo, M. “KONSEP PAULUS MENGENAI PERNIKAHAN”. Manna Rafflesia, Vol. 2, no. 2, 1, pp. 122-34, doi:10.38091/man_raf.v2i2.60.