Dihamri, Setiawan, I., Silaban, N. and Moningka, S. S. (2023) “DASAR SPIRITUAL MANAJEMEN KONFLIK GEREJA MULA-MULA: MENURUT KITAB KISAH PARA RASUL”, Manna Rafflesia, 9(2), pp. 442-455. doi: 10.38091/man_raf.v9i2.324.