Gulo, Manase. 1. “KONSEP PAULUS MENGENAI PERNIKAHAN”. Manna Rafflesia 2 (2), 122-34. https://doi.org/10.38091/man_raf.v2i2.60.